Bite The Dust

(Otdat kontsy) 

Director Taisiya Igumentseva 

Production Designer Eldar Karkhalev

Set Decorator Nikolay Alekseev, Nikolay Medvednikov

 

IMDb

2013